Kimmo Riihimäki -säätiön säännöt

Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Kimmo Riihimäki -säätiö ja kotipaikka Pirkkala.

Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea kädentaidon menestyviä opiskelijoita perus- ja ammattikouluissa sekä tukea nuorten työllisyyttä.

Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia niin yksittäisille henkilöille, hankkeille sekä yhteisöille sekä tukemalla kädentaitoa ja työllisyyttä edistäviä muita hankkeita.

Säädepääoma

Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kolme (3) jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Säätiön hallituksen jäsenet valitsee säätiön perustajat.

Mikäli valitsijataho ei ole helmikuun loppuun mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa valinnan säätiön hallitus.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallituksen kokous

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Hallituksen jäsenten palkkio

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

Vuosikokous

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:

  1. käsiteltävä ja hyväksyttävä hallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus.
  2. päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle.
  3. määrättävä kokouspalkkion suuruus sekä.
  4. valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden kirjanpitoa ja hallintoa.
  5. valittava hallituksen jäsenet, mikäli perustajat eivät ole niitä määräajassa valinneet.

Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä.
Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

10 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava huhtikuun aikana tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa toukokuun kuluessa. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun aikana päättämään tilintarkastuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

11 §

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

12 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

13 §

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.